niedziela, 8 lipca 2018

Działo piechoty 7,5 cm le.IG 18, 1 Dywizja Pancerna SS „Leibstandarte SS Adolf Hitler”, Falaise 1944 / 7,5 cm leichtes Infanteriegeschütz 18, 1st SS Panzer Division Leibstandarte SS Adolf Hitler, Falaise 1944 - Warlord Games 28mm


2 komentarze: